Formandens beretning

Formandens beretning

De fremmĂždte

Sahl den 14 april 2022.

Referat generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:00 i Liseborgcentret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  1. Knud Overgaard blev valg, og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
 1. Formandens beretning
  1. Vedhæftet.
  2. Formandsberetningen blev godkendt enstemmigt 
 1. Kassererens fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af Kontingent for 2022.
  1. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
  2. Der vil blive opkrævet kontingent 2 gange i 2022 da der ikke er blevet opkrævet i 2021.

Forslaget blev vedtaget.        

 1. Indkomne forslag.
  1. Bestyrelsens havde fremsat et forslag til at bemyndige bestyrelse til at gå videre med at komme med et oplæg til en sammenlægning af de 3 dommerklubber i kreds 4 eller hvis en ikke ville være med at en sammenlægning af 2 dommerklubber kunne iværksættes.
  2. Allan Kobstrup nævnte at selvfølgelig ville bestyrelsens forslag til en sammenlægning skulle vedtages på en ekstra ordinær generalforsamling.
  3. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.  
 1. Valg af bestyrelse
 1. Jens Lauritsen blev genvalgt for 2 år
 1. Valg til bestyrelse for 2 år:

Jonas Larsen blev genvalgt for 2 år.

 1. Valg af suppleant 1 år – Jørn Hylleberg genvalgt
 1. Valg af revisor 2 år – Ole B. Jensen blev genvalgt
 2. Valg af revisorsuppleant 1 år. – Hans Andersen genvalgt
 1. Kåring af året dommer
 1. Årets unge dommer. (ikke udleveret)
 2. Årets dommer. Morten Pedersen blev udnævnt til årets dommer.
 3. Jubilæumspokal (Ole Bisgaard) (Ikke udleveret.)  

   

 1. Evt.
  1. Runde fødselsdage:
  2. 60 År Jens Lauritsen
  3. 60 År Tonny Jørgensen
  4. 70 år Bernt Svenningsen
  5. 70 År Knud Overgaard
  6. 70 år. Kaj Laursen

Referent: Allan Kobstrup