Til: Klubberne kreds 4.                                    Randers 28.2.2017
    
Orientering om ny dommerrekruttering fra sæsonen 2017/18. 

  
Med baggrund i en stadig stigende gennemsnitsalder samt fald i antallet af aktive dommere vil (DU) dommerudvalget kreds 4 i samarbejde med kredsbestyrelsen iværksætte en ny procedure vedrørende rekruttering af dommere. Ordningen skulle gerne være en afbalanceret og fremtidssikret model, hvor klubberne får et større incitament til at levere dommere til kredsen. Samtidig vil modellen sikre en mere solidarisk måde, hvorpå klubberne bidrager til rekrutteringen. Modellen er for et par sæsoner siden taget i brug på Fyn og tilbagemeldingerne herfra er overvejende positive. 
  
DU har forsøgt med forskellige kampagner og tiltag, at sikre en tilpas mængde nye dommere, men må konstatere, at vi ikke i tilstrækkelig grad kan nå ud i klubberne og rekruttere det nødvendige antal. Hvis vi ikke handler nu vil der om få år ikke være dommere nok til at afvikle det antal kampe vi i kredsen skal have afviklet, og vi er igennem de to sidste sæsoner blevet ”reddet” lidt af, at antal hold har været faldende. Vi håndboldfolk håber og arbejder vel alle for at ”knæk kurven” bliver en succes, og vi igen kan se en stigning i antal håndboldspillere. Vi må fra DU blot advare om, at vi i så fald ikke kan levere det antal dommere der kræves, hvorfor antallet af døm selv kampe må forventes at stige markant.  
Det er DU´s opfattelse, at I klubfolk har meget mere føling med hvilke potentielle emner der måtte være i netop jeres klub. Det kunne være den langtidsskadede seniorspiller, træneren der ikke kan afse 3-4 gange om ugen til håndbold, folk med skiftende arbejdstider der ikke muliggør en aktiv karriere osv. – men fælles for dem alle – de er håndboldfolk. Sådanne emner vil vi gerne have hjælp til at spotte – så skal vi i DU sørge for at tage os rigtig godt af dem. Vi har i dag et utroligt fleksibelt påsætningssystem, hvor der er stor rummelighed for at tilgodese de specifikke behov, som hver enkelt dommer har i forhold til arbejde, privatliv mv. Samtidig arbejder vi i kredsen for et mere fleksibelt alderskrav, således at selv folk lidt op i alderen har mulighed for at gøre en hurtig karriere, hvis evnerne er til stede. 
  
Forslaget går i to tempi – sæsonen 2017/18 til indfasning af forslaget, og fra sæsonen 2018/19 hvor ordningen er i fuld kraft. Forslaget er ikke udfærdiget for at skulle give øgede indtægter – forhåbentligt vil der ikke komme nogen gebyrer ind overhovedet, men selvfølgelig skal der være en indkøringsperiode så klubberne har tid til at omstille sig. Dommerudvalget vil drage omsorg for, at der i efteråret 2017 vil blive afholdt dommerkursus jf. flg.:  
Lørdag 02.09.2017  kl. 9-16.30 i Overlund. 
Lørdag 30.09.2017  kl. 9-16.30 i Randers. 
Lørdag 28.10.2017  kl. 9-16.30 i Glesborg.  
Tilmelding skal ske via blanket som findes på vores hjemmeside eller håndoffice, du kan også kontakte kredskontoret.
  
Kun dommere der har deltaget i obligatorisk møde eller er nyuddannet i løbet af sæsonen tæller med. Kun aktive dommere der i løbet af sæsonen er påsat i alt 8 runder tæller med. En runde kan bestå af 2-3 kampe samme dag – typisk i forlængelse af hinanden.  
Kampene skal være påsat af kredsens kamppåsætter. 
Døm selv kampe tæller ikke med i de krævede 8 runder. 
Opgørelse af dommerens antal kampe opgøres ved sæsonafslutningen. 
Der er vedhæftet et bilag, hvor I kan se hvor mange hold de enkelte klubber har med i turneringen. Ligeledes hvor mange dommere hver klub er registreret med. I højre margen er det anført om klubben vil være i minus eller plus i forhold til ordningen. Såfremt en klub ønsker at vide hvilke dommere der er registreret til sin klub kan der rettes henvendelse til kredskontoret.     
På dommerudvalgets vegne – Jan Sabro, formand.