Vedtægter for Viborg Håndbolddommer klub

    

  Vedtægter og love

   
   

§ 1

Klubbens navn er: Viborg Håndbolddommer Klub.

Klubbens formål: Sammen med DHF og DGI at uddanne og efteruddanne håndbolddommere samt at yde fagligt og moralsk støtte til disse. Formålet søges opnået ved afholdelse af kurser og møder for medlemmerne samt ved at være kontakt til stævnearrangører omkring dommernes medvirken. Klubben bør søge samarbejde med naboklubberne og JHF-kredsene, så udveksling af dommere fremmes samt en udviklingsordning gennemføres.

§2

Klubben er upolitisk og kan ikke tage beslutninger, der er i modstrid med DHF/JHF og DGI vedtagne bestemmelser og forandringer vedr. spille- & turneringsreglementers forståelse.

§3

Som medlem kan optages aktive & passive håndbolddommere.

Nyuddannede dommere har gratis medlemskab af Viborg Håndbolddommer Klub indtil opstartsmøde for kommende sæson.

§4

Generalforsamlingen fastsætter et årligt kontingent således, at klubben kan drives på et økonomisk forsvarligt grundlag.

§5     

Klubben ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer (formand, kasserer og 2 menige medlemmer)

Valg ulige årstal :

2 bestyrelsesmedlemmer – 1 suppleant til bestyrelsen – 1 revisor og

1 revisorsuppleant

Valg lige årstal :

Formand – 1 bestyrelsesmedlem – 1 suppleant til bestyrelsen – 1 revisor og 
1 revisorsuppleant.

Alle valg gælder for 2 år – Suppleantposterne kun for 1 år.

Kampfordeleren inviteres til Generalforsamlingen.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. april med følgende dagsorden. 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Kasserrens beretning og fastsættelse af kontingent
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Kåring af årets dommere
  10. Eventuelt

 

Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse, pr. post/e-mail, senest 14 dage forinden.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen med 14 dages varsel, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsender begæring herom, til bestyrelsen, vedlagt dagsorden over de forslag , der ønskes behandlet.

§8

Forslag til ændringer af disse vedtægter skal behandles på en generalforsamling.

Til vedtagelse kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.

§9

Foreningens medlemmer har lov til at dømme gratis i deres egen klubs privatkampe, der ikke er anmeldt, med mindre der tages entre. I alle øvrige kampe skal dommerne tilsiges af kampfordeleren i henholdsvis DHF, JHF, DGI eller JHF Kreds 4´s dommerudvalg.

§10

Såfremt et medlem overtræder klubbens love, eller ved sin opførsel, bringer dommerklubben i miskredit, har bestyrelsen ret til at ekskludere vedkommende. Medlemmet kan anke eksklusionen for dommerklubbens førstkommende generalforsamling, hvor endelig afgørelse træffes ved simpelt flertal.

DHF (JHF) & DGI´s turneringsudvalg opfordres til, at orientere dommerklubbens bestyrelse om indberetning af dommere, samt den af udvalget trufne afgørelse.

§11

Klubbens opløsning kan vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af klubbens medlemmer stemmer derfor. Såfremt der ikke er nødvendig fremmøde kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Her kan opløsning vedtages med simpelt flertal.

Eventuelle overskydende midler fordeles efter generalforsamlingens vedtagelse.

Vedtaget og redigeret på foreningens generalforsamling den 29.marts 2016